تست شخصیت‌شناسی (MBTI)

کاربر

ابتدا وارد شوید:

1.وقتي قرار است براي يك روز كامل به جایي بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن:
2.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم:
3.-من معمولاً:
4.-من معمولاً:
5.-من معمولاً شغل یا فعالیت افرادی را می پسندم که :
6.-غالباً برای تصمیم گرفتن:
7.-وقتي با عده اي از مردم هستم، معمولا ً‌ترجيح مي دهم:
8.-ترجيح مي دهم بسياري از كارها را:
9.-اگر قرار باشد فقط يكي از این صفات را به من نسبت دهند، ترجيح مي دهم به من بگویند:
10.-در يك گروه بزرگ، بيشتر ترجيح مي دهم:
11.-بيشتر جذب شخصی می شوم که:
12.-پيروي از برنامه اي كه از قبل زمان بندي شده:
13.-معتقدم ديگران:
14.-فكر اينكه براي كارهاي آخر هفته خود ليستي تهيه كنم:
15.-دوست دارم دیگران من را اینگونه توصيف کنند:
16.-تمايل دارم بيشتر اوقات خود را:
17.-در كارهاي روزانه:
18.-ترجيح مي دهم شخصی را به عنوان دوست انتخاب كنم كه:
19.-من می توانم:
20.-وقتي كه كار خاصي را لازم است انجام دهم، دوست دارم:
21.-براي این مورد ارزش بيشتري قائلم:
22.-در مطالعه هنگام اوقات فراغت:
23.-افرادي كه تازه با آنها آشنا مي شوم:
24.-در برنامه ريزي براي مسافرت هاي خود ترجيح مي دهم:
25.-در انجام كاري كه بسياري از افراد ديگر نظيرش را انجام مي دهند، برايم راحت تر است که:
26.-بسياري از مردم مرا شخصی می شناسند:
27.این مورد را بیشتر می پسندم:
28.این مورد را بیشتر می پسندم:
29.این مورد را بیشتر می پسندم:
30.این مورد را بیشتر می پسندم:
31.این مورد را بیشتر می پسندم:
32.این مورد را بیشتر می پسندم:
33.این مورد را بیشتر می پسندم:
34.این مورد را بیشتر می پسندم:
35.این مورد را بیشتر می پسندم:
36.این مورد را بیشتر می پسندم:
37.این مورد را بیشتر می پسندم:
38.من بیشتر اینگونه هستم:
39.این مورد را بیشتر می پسندم:
40.این مورد را بیشتر می پسندم:
41.این مورد را بیشتر می پسندم:
42.در این حالت راحت ترم:
43.این مورد را بیشتر می پسندم:
44.این مورد را بیشتر می پسندم:
45.این مورد را بیشتر می پسندم:
46.این مورد را بیشتر می پسندم:
47.این مورد را بیشتر می پسندم:
48.این مورد را بیشتر می پسندم:
49.این مورد را بیشتر می پسندم:
50.این مورد را بیشتر می پسندم:
51.این مورد را بیشتر می پسندم:
52.این مورد را بیشتر می پسندم:
53.این مورد را بیشتر می پسندم:
54.این مورد را بیشتر می پسندم:
55.این مورد را بیشتر می پسندم:
56.این مورد را بیشتر می پسندم:
57.بیشتر اینگونه هستم:
58.این مورد را بیشتر می پسندم:
59.این مورد را بیشتر می پسندم:
60.این مورد را بیشتر می پسندم:
61.بیشتر اینگونه هستم:
62.بیشتر اینگونه هستم:
63.این مورد را بیشتر می پسندم:
64.این مورد را بیشتر می پسندم:
65.این مورد را بیشتر می پسندم:
66.بیشتر اینگونه هستم:
67.این مورد را بیشتر می پسندم:
68.این مورد را بیشتر می پسندم:
69.این امور را بیشتر می پسندم:
70.بیشتر اینگونه هستم:
71.این امور را بیشتر می پسندم:
72.این مورد را بیشتر می پسندم:
73.این مورد را بیشتر می پسندم:
74.-حضور در جمع تعداد زيادي از افراد:
75.-هنگام تصميم گيري این مورد برایم اهميت بيشتري دارد:
76.-معمولا تفریحاتی برایم جالب تر است که:
77.-اغلب در ميهماني ها:
78.-در بسياري از مواقع ترجيح مي دهم:
79.-من معمولاً بیشتر وقتم را:
80.-چنانچه در انتخاب یکی از دو نوع امور شغلي آزاد باشم، مشاغلی را ترجيح مي دهم که:
81.-شناخت روحيات من:
82.-معمولاً این دروس را ترجيح مي دهم:
83.-در ميهماني ها اغلب:
84.-غالباً رفتار من:
85.– می توانم یك گفتگو را تا هرزمان كه لازم باشد با این افراد ادامه دهم:
86.-اگر بخواهم روي پروژه ي مهمي كه يك هفته ديگر شروع مي شود كار كنم:
87.-این توصيف برايم خوشايندتر است:
88.-پيروي از برنامه زمان بندي شده را:
89.-ترجيح مي دهم با رئيس يا معلمی كار كنم که:
90.-وقتي روي پروژه مهمي كار مي كنم، روی هم رفته ترجيح مي دهم:
91.-در موقعيت هاي اجتماعي معمولاً:
92.-در کارها ترجيح مي دهم که:
93.-ترجيح مي دهم براي انجام بسياري از كارها:

رزقی نو