1. تست شخصیت شناسی

3. آزمون عمومی و اختصاصی

«شرکت در آزمون»

آزمون عمومی

شرکت در این آزمون برای همه شرکت کنندگان ضروری است:

تعداد سؤالات:

60

مدت زمان پاسخگویی:

120 دقیقه

هزینه:

رایگان

آزمون اختصاصی آموزگاری

شرکت در این آزمون فقط برای کسانی که قصد تدریس در مقطع ابتدایی را دارند، ضروری است:

تعداد سؤالات:

64

مدت زمان پاسخگویی:

128 دقیقه

هزینه:

رایگان

آزمون اختصاصی معارف

شرکت در این آزمون فقط برای کسانی که قصد تدریس در رشته معارف را دارند، ضروری است:

تعداد سؤالات:

60

مدت زمان پاسخگویی:

120 دقیقه

هزینه:

رایگان